erfl

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF) jedina je visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj u kojoj se obrazuju edukacijski-rehabilitatori, logopedi i socijalni pedagozi.
Tim ERF-a razvija i evaluira metode poticanja komunikacije i učenja kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. ERF je 2015. godine dobio priznanje Republike Hrvatske za promicanje inkluzije i ljudskih prava senzibiliziranjem javnosti za položaj, potrebe i prava marginaliziranih skupina u hrvatskom društvu.

Doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Jasmina Ivšac Pavliša rođena je 1977. godine u Zagrebu. Završila je studij logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (2001). Iste godine počinje raditi kao znanstveni novak na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Od 2013. godine na istome Odsjeku nastavlja raditi kao docent. Njezin interesi vezani su uz rano prepoznavanje odstupanja u komunikaciji i jezičnome razvoju, metode poticanja te razvoj i implementaciju potpomognute komunikacije. Izvodi nastavu na dodiplomskom i diplomskom studiju logopedije iz predmeta usmjerenih na poremećaje socijalne komunikacije i potpomognutu komunikaciju. Trenutno je voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji. Aktivno sudjeluje u kliničkome radu u Centru za rehabilitaciju kojeg je vodila u četverogodišnjem razdoblju (www.centar.erf.unizg.hr). Stručni rad obavlja u Kabinetu za ranu komunikaciju istoga Centra. Aktivno je pridonijela provedbi nekoliko multidisciplinarnih projekata (primjerice, projekti ICT-AAC i Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga-MULTI-SKLAD).
jivsac@gmail.com01 2457 563
Doc. dr. sc. Sanja Šimleša
Sanja Šimleša rođena je 1980. godine u Splitu. Diplomirala je psihologiju 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u polju psihologije. Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u svojstvu asistenta, a od 2015. godine birana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Znanstveni i stručni interesi su joj kognitivni i komunikacijski razvoj djece te dječja psihopatologija. Znanstveno se usavršavala na većem broju američkih sveučilišta; Yale University, University of California, University of Washington. 2013. godine stekla je licencu za znanstvenu i stručnu primjenu instrumenta za procjenu poremećaja iz autističnog spektra (ADOS) te je jedna od dvije osobe koja u Hrvatskoj ima navedenu licencu. Izvodi nastavu na dodiplomskom i diplomskog studiju logopedije koja je usmjerena na područje razvojne psihologije i statistike u društvenim istraživanjima, te na studiju psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i na specijalističkom studiju Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji te na pet doktorskih studija. Trenutačno je suradnica na tri znanstvena projekta, na tri stručna projekta te je voditeljica jednog stručnog projekta.
s.simlesa@gmail.com098 909 0394
Doc. dr. sc. Maja Cepanec
Maja Cepanec rođena je 1980. godine u Zagrebu. Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ožujku 2003. godine. U travnju 2009. godine doktorirala je u interdisciplinarnom području, znanstvenom polju kognitivnih znanosti. Od svibnja 2003. do danas zaposlena je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Cjelokupni znanstveni rad i znanstveni interesi usmjereni su na rani razvoj komunikacije i jezika u djece predškolske dobi, kao i neurobiološke osnove razvojnih promjena. Znanstveno se usavršavala na Sveučilištima Yale, California i Washington (2011. i 2012. godina). Bila je stipendirana polaznica 5 međunarodnih ljetnih škola iz područja neuroznanosti (2004.-2010.). Stručni rad obavlja u okviru Kabineta za ranu komunikaciju Centra za rehabilitaciju ERF-a gdje od 2003. godine kontinuirano sudjeluje u timskoj procjeni djece predškolske dobi. U stručnom radu ponajviše je usmjerena na ranu dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma.
maja.cepanec@erf.hr01 2457 452
Katarina Škorvaga
Katarina Škorvaga rođena je 1984. godine u Požegi. 2009. godine završila je studij na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu: studijski smjer Rehabilitacija. Od 2005. do 2009. godine radi kao moderator na znanstvenom projektu ""EKO-HOL rekreativni i suportivno terapijski program"" pri Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu. Od 2010. do 2012. godine radi: u Srednjoj školi- Centru za odgoj i obrazovanje Zagorska - Zagreb, u Udruzi za autizam Zagreb, u Osnovnoj školi J.J. Strossmayera - Zagreb te u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava. 2012. godine zapošljava se u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, a od 2015. radi kao terapeut senzorne integracije u istoj ustanovi. 2014. godine pri Ademiji za razvojnu rehabilitaciju završava Senzorno integracijska pedagogiju. 2015. završava edukaciju iz područja psihoterapije te stječe zvanje logoterapeuta. Od 2012. dio je Tima za nadomjesnu i potpomognutu komunikaciju Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava. Radi na pružanju opservacijsko – dijagnostičkih, terapijskih te edukacijsko – savjetodavnih usluga za korisnike, njihove obitelji i ostale dionike njihovih života kao i stručnjacima iz drugih ustanova te studentima. Uže područje interesa su joj dijagnostika i rehabilitacija osoba – korisnika AT-AAC.
katarina.skorvaga@gmail.com098 622 120
Ružica Magušić
Ružica Magušić rođena je 1981. godine u Našicama. 2008. godine diplomirala je logopediju na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Do 2010. godine radila je na rehabilitaciji slušanja i govora djece s oštećenjima sluha u Dnevnom centru za rehabilitaciju Slava Raškaj u Rijeci.   Krajem 2010. godine počinje raditi u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava gdje počinje raditi s korisnicima na usvajanju potpomognute komunikacije (PK) te razvoju PK u Republici Hrvatskoj. 2011. i 2012. godine kroz EU projekt Snail Speed educira se u području PK u Centru CIRIUS Kamnik u Sloveniji.   Inicira otvaranje PK kabineta u COO Dubrava koji je otvoren i za pružanje usluga u zajednici 2015.  Radi na pružanju opservacijsko – dijagnostičkih,  terapijskih te edukacijsko –savjetodavnih usluga za korisnike, njihove obitelji i ostale dionike njihovih života kao i stručnjake iz drugih ustanova koje pružaju usluge rehabilitacije, odgoja, obrazovanja, zdravstvene skrbi i rada s korisnicima PK te studentima. Uže područje interesa su joj dijagnostika i rehabilitacija osoba – korisnika Eyegaze tehnologije i razvoj softwareskih riješenja koja zadovoljavaju specifičnosti hrvatskog jezika. Surađuje sa AT i AAC stručnjacima iz Hrvatske, Amerike, Švedske, UK i drugih zemalja. Članica je ISAAC organizacije.
ruzica.magusic06@gmail.com091 222 5811
Maja Peretić
Maja Peretić rođena je 1981. godine u Zagrebu. Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu 2005. godine. Odmah zatim zaposlila se u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kao stručni suradnik logoped. Sudjelovala je na brojnim stručnim projektima. Područja logopedije za koja pokazuje poseban interes su predvještine čitanja i pisanja te teškoće čitanja i pisanja u školskoj dobi. Članica je Hrvatskog logopedskog društva i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu.
maja.peretic@erf.hr091 299 1755
Klara Popčević
Klara Popčević rođena je 1989. godine u Kutini. Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u ožujku 2014. godine. Odmah zatim zaposlila se u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na projektu „Logopedska podrška Grada Zagreba i Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta djeci rane dobi i njihovim obiteljima“, a nakon toga na projektu "Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga" (MULTI-SKLAD). Područja logopedije za koja pokazuje poseban interes su poremećaji komunikacije i jezika djece rane dobi te primjena potpomognute komunikacije. Članica je Hrvatskog logopedskog društva i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu.
kpopcevic@gmail.com01 245 7563
Ana-Marija Bohaček
Ana-Marija Bohaček rođena je 1983. godine u Zagrebu. Diplomirala je 2006. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Edukacijska-rehabilitacija. Godine 2017. završava specijalistički studij rane intervencije u djetinjstvu. Od 2007. godine radi kao stručna suradnica u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a od 2018. kao asistentica na istom fakultetu. Djeluje u području rane intervencije u djetinjstvu, a njezini su interesi vezani uz proučavanje obilježja interakcije između djece rane dobi i roditelja, metoda poticanja djece rane dobi s teškoćama u razvoju, te je usmjerena na razvoj roditeljskih programa. Sudjeluje u projektima vezanima za promicanje obitelji usmjerenog pristupa i potpomognute komunikacije u ranoj intervenciji. Redovito izlaže na domaćim i međunarodnim kongresima vezanima uz ranu intervenciju te je voditeljica desetak edukativnih grupa roditelja i djece s teškoćama socijalne komunikacije. Članica je Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID).
anamarija.bohacek@gmail.com