Potpomognuta komunikacija (PK) ili alternativna i augmentativna komunikacija (AAK) integrirana je skupina sastavnica koja uključuje:

  • simbole;
  • pomagala;
  • strategije; i
  • tehnike;

koje korisnici rabe s ciljem jačanja komunikacije (American Speech-Language-Hearing Association, 1991).

Namijenjena je osobama sa složenim komunikacijskim potrebama koje se ne mogu služiti govornim jezikom i/ili imaju teškoće jezičnoga razumijevanja uslijed različitih teškoća, poremećaja i oštećenja (djeca i osobe s motoričkim teškoćama (cerebralna paraliza, distoni sindrom i sl.), višestrukim teškoćama, intelektualnim teškoćama, komunikacijskim teškoćama i poremećajem iz spektra autizma, oštećenjem vida,  oštećenjem sluha, djeca s neurorazvojnim rizikom, djeca s jezičnim i govornim teškoćama.

Cilj upotrebe nekog od oblika potpomognute komunikacije je ostvarenje funkcionalne komunikacije, cjelovito sudjelovanje u dobno primjerenim aktivnostima te stjecanje novih znanja i iskustava.

Kod nekih korisnika ona je samo privremeno sredstvo komunikacije, a kod nekih se koristi kao primarno i trajno sredstvo komunikacije.

Asistivna tehnologija odnosi se na različite tehnološke proizvode, dio opreme ili sustave koji se koriste kao asistivna, adaptivna i rehabilitacijska pomagala za osobe s razvojnim teškoćama. Uključuje razna nisko- i visokotehnološka sredstva (hardver, softver i druge periferne uređaje) koja pomažu osobama da se izraze, ali i da razumiju jezik i komunikaciju u cjelini.

Niskotehnološka sredstva su sva sredstva koja ne trebaju električnu energiju da bi se korisnik njima služio, a većina njih je ručno rađena i individualno prilagođena svakom korisniku. To su razne vrste opipljivih objekata (konkretni predmet, umanjeni objekti ili dijelovi objekata), komunikacijske ploče ili knjige.

Jedna od najvećih nekomercijalnih galerija simbola je ARASAAC galerija s ukupno 12.628 dostupnih simbola koje je moguće pretraživati na hrvatskom jeziku.

Visokotehnološka sredstva su sredstva kojima je potrebna električna energija kako bi funkcionirala. To su komunikacijski uređaji, tj. komunikatori, sustavi koji se aktiviraju pogledom, uređaji za skeniranje objekata, osobna računala, razne vrste „pametnih telefona“, tableti, prijenosni elektronički organizatori.

Na internetskim trgovinama aplikacija dostupan je velik broj ICT-AAC aplikacija na hrvatskom jeziku.